Rozwiązania dla procesu magazynowania


Proces magazynowania to ogół działań, w drodze których ładunki ulegają niezbędnym manipulacjom i przemieszczeniom oraz składowaniu. Najczęściej wyodrębnia się 4 jego fazy: przyjmowanie towaru, składowanie ładunków, kompletację zamówień i ich wydawanie. Właściwa organizacja procesów magazynowych pozwala

na zwiększenie stopnia wykorzystania powierzchni obiektu, ograniczenie strat i maksymalizuje bezpieczeństwo wykonywanych operacji. Co warto wziąć pod uwagę planując proces magazynowania? Jakiego rodzaju urządzenia polecane są na jego poszczególnych etapach?


Podstawowe procesy magazynowe

Uwarunkowania organizacji procesów magazynowych

Efektywność procesów magazynowych jest zależna m.in. od racjonalnego zagospodarowania przestrzeni i optymalizacji tras przejazdu wózków widłowych podczas wykonywania poszczególnych zadań. W planowaniu procesu magazynowania warto uwzględnić takie czynniki jak m.in.:

 • wzajemny układ stref przyjmowania, składowania i wydawania;
 • rotację towarów (towary częściej wypływające z magazynu należy rozmieścić tak, by były bardziej dostępne, a więc umieszczone na niższych kondygnacjach regałów niż towary o wolniejszej rotacji);
 • zasady wydawania towarów: FIFO (first in/ first out), LIFO (last in / first out), FEFO (first expired / first out) (w zależności od tras przejazdu oraz terminu przydatności towarów).Efektywność procesów magazynowych jest zależna m.in. od racjonalnego zagospodarowania przestrzeni i optymalizacji tras przejazdu wózków widłowych podczas wykonywania poszczególnych zadań. W planowaniu procesu magazynowania warto
 •  uwzględnić takie czynniki jak m.in.:
 • wzajemny układ stref przyjmowania, składowania i wydawania;
 • rotację towarów (towary częściej wypływające z magazynu należy rozmieścić tak, by były bardziej dostępne, a więc umieszczone na niższych kondygnacjach regałów niż towary o wolniejszej rotacji);
 • zasady wydawania towarów: FIFO (first in/ first out), LIFO (last in / first out), FEFO (first expired / first out) (w zależności od tras przejazdu oraz terminu przydatności towarów).

Do planowania rozmieszczenia produktów – tak, by procesy magazynowania były jak najbardziej wydajne – wykorzystuje się dziś szereg metod. Dotychczas najczęściej stosuje się heurystyki, jak na przykład popularna analiza ABC. Coraz częściej jednak sięga się także po nowoczesne rozwiązania optymalizacyjne, w tym działające w oparciu o sieci neuronowe. Do każdej z faz procesu magazynowania i charakterystycznych dla niej zadań często dobiera się także specjalistyczne wózki widłowe.

Organizacja procesu magazynowania

Specyfika zadań w każdej z faz procesu magazynowania

Podstawowe procesy magazynowe: przyjęcie towaru (I faza procesu magazynowania)

W procesie magazynowania wyodrębnia się cztery fazy: przyjęcie towaru, składowanie, kompletacja zamówień oraz ich wydawanie. Na pierwszym etapie wykonywane są zazwyczaj takie zadania jak:

 • podjazd do naczepy / wagonu w strefie przyjmowania,
 • pobranie palety (ładunku),
 • przejazd do strefy buforowej,
 • odłożenie palety (ładunku).

Wydawanie skompletowanych zamówień jest procesem bliźniaczym do przyjęcia towaru, choć zadania wykonywane są tu w innej kolejności. Czwarty etap procesu magazynowania rozpoczyna się od pobrania ładunku ze strefy buforowej, a kończy jazdą do strefy wydawania i załadunkiem towaru na naczepę (lub do wagonu). Ze względu na wyżej opisaną specyfikę zadań w każdej z faz, w poszczególnych procesach magazynowych zastosowanie znajdują nieco inne pojazdy transportu wewnętrznego.

Podstawowe procesy magazynowe: wydanie towaru (IV faza procesu magazynowania)

Wózki widłowe do przyjmowania i wydawania towaru (I i IV faza procesu magazynowania)

Wózki unoszące ze stałą platformą dla operatora STILL EXH-S
Wózek unoszący z rozkładaną platformą operatora STIL EXH-SF
Wózek unoszący prowadzony dyszlem STILL ECU

W pierwszej i ostatniej fazie procesu magazynowania – w przyjmowaniu i wydawaniu towaru – doskonale sprawdzają się kompaktowe wózki unoszące. Dzięki niewielkim rozmiarom są one w stanie wjechać do wnętrza naczepy czy wagonu i wykonywać niezbędne manewry. W zależności od odległości pomiędzy strefą przyjmowania i wydawania a strefami buforowymi, zastosowanie znajdują tu wózki unoszące prowadzone dyszlem przez pieszego operatora lub wózki unoszące z platformą, na której operator może 

pokonać dystans z prędkością większą niż na własnych nogach. W niektórych przypadkach do rozładunku i załadunku stanowiących istotę krańcowych faz procesu magazynowania wykorzystywane mogą być także czołowe wózki widłowe. Ma to uzasadnienie w przypadku ciężarówek z plandeką ściąganą od boku oraz w przypadku kompaktowych wózków z przeciwwagą zdolnych wjechać do naczepy – szczególnie gdy towar od razu po przyjęciu ma być sztaplowany lub umieszczany na wyższych kondygnacjach regałów.

Kompaktowy elektryczny wózek widłowy STILL RX20
Elektryczne wózki widłowe serii STILL RX 60
Elektryczne wózki widłowe serii STILL RX 60

Wózki widłowe do składowania towaru (II faza procesu magazynowania)

W zadaniach drugiej fazy procesu magazynowania, polegających na pobraniu towaru ze strefy buforowej i przetransportowaniu go na docelowe miejsce składowania, zastosowanie mogą znajdować – w zależności tego, jak wysokie i jak rozmieszczone są regały magazynowewózki systemowe VNA lub wózki wysokiego

składowania (tzw. reach trucki). Pierwsze sprawdzają się w obiektach o szczególnie dużej gęstości składowania, charakteryzujących się bardzo wąskimi alejkami i bardzo wysokimi regałami. Te drugie pozwalają na sprawne manewrowanie w wąskich alejkach i obsługę ładunków do kilkunastu metrów wzwyż.

Regały magazynowe STILL
Wózki systemowe VNA STILL MX-X
Wózki wysokiego składowania STILL FM-X (reach truck)

Wózki widłowe do kompletacji zamówień (III faza procesu magazynowania)

W fazie kompletacji, polegającej na zgromadzeniu w jednym miejscu wszystkich towarów składających się na dane zamówienie, zastosowanie znajdują – jak sugeruje nazwa – wózki do kompletacji. Są skonstruowane tak, by minimalizować liczbę ruchów koniecznych, by umieścić ładunki na widłach.

W przypadku pobierania towaru z półek regałów magazynowych dobrze sprawdzają się tu wózki do kompletacji z podnoszoną kabiną operatora (tzw. wózki do kompletacji man-up), zaś przy pobieraniu towarów z poziomu posadzki – wózki do kompletacji poziomej.

Wózek do kompletacji pionowej STILL EK-X
Wózek do kompletacji pionowej STILL OXV
Wózki do kompletacji poziomej STILL OPX