Chemion z przeciwwybuchowymi wózkami VNA

Wózek systemowy VNA MX-X w magazynie materiałów niebezpiecznych

Magazyny materiałów niebezpiecznych wymagają użycia szczególnych narzędzi. Dlatego też specjalizująca się w obsłudze tego typu ładunków niemiecka firma Chemion Logistik stosuje wózki systemowe STILL MX-X w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Na skróty:

  • Wyposażenie magazynów materiałów niebezpiecznych podporządkowane jest licznym restrykcjom.

  • By sprostać dotyczącym stref zagrożonych wybuchem regulacjom dyrektywy ATEX 2014/34/EU w obiekcie Chemion Logistik zastosowano wózki systemowe STILL w wykonaniu przeciwwybuchowym.
  • Powierzchnia wózków VNA serii STILL MX-X w wykonaniu przeciwwybuchowym kategorii 3G i w 4. klasie temperatury nie nagrzewa się powyżej 135 stopni Celsjusza. Z ich konstrukcji wyeliminowano ponadto potencjalne źródła iskrzenia i wytwarzania ładunków elektrostatycznych lub szczelnie zamknięto elementy mogące powodować zapłon wybuchowej mieszaniny gazów.

 

Charakter przedsiębiorstwa, w którym dokonano wdrożenia

Systemowy wózek widłowy STILL MX-X w wykonaniu przeciwwybuchowym

Nazwa: Chemion Logistik

Obszar działalności: Logistyka dla przemysłu chemicznego – magazynowanie i transport materiałów niebezpiecznych

Miejsce wdrożenia: CHEMPARK Leverkusen, Niemcy

Chemion Logistik to niemiecki operator logistyczny z sięgającym 2001 roku doświadczeniem w zakresie składowania i transportu surowców w przemyśle chemicznym oraz w obsłudze niebezpiecznych materiałów – zarówno w postaci cieczy, jak i ciał stałych. Firma działa w oparciu o obiekty w Leverkusen, Dormagen i Krefeld-Uerdingen oraz zewnętrzne magazyny w Krefeld, Duisburgu i Monheim am Rhein. Przedsiębiorstwo zatrudnia łącznie około 1 tys. osób, a jego roczny obrót wynosi niemal 700 tys. palet i 128 mln euro. Jednym z podstawowych wymagań w branży, w której działa Chemion Logistik, jest bezpieczna, przepisowa i zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju obsługa ładunków. Dlatego też firma wdrożyła system zarządzania jakością DIN EN ISO 9001:2015, nieustannie optymalizuje swoje procesy i stosuje odpowiednie wyposażenie. Dzięki temu analizując skład floty magazynu materiałów niebezpiecznych Chemion w Leverkusen, posiadającego 6 100 miejsc paletowych rozmieszczonych wzdłuż 51 rzędów regałów i dziennie obsługującym około 200 palet, beczek z niebezpiecznymi płynami oraz big bagów z chemikaliami w postaci ciał stałych, można wiele dowiedzieć się o modelowych rozwiązaniach do tego typu obiektów.

Cel wdrożenia oraz zastosowane rozwiązania intralogistyczne

Wózek systemowy VNA do pracy w wąskich alejkach STILL MX-X w wykonaniu przeciwwybuchowym

Cel wdrożenia:

  • Zapewnienie maksymalnej efektywności procesów logistycznych oraz najwyższego stopnia bezpieczeństwa pracowników

Wdrożone rozwiązanie:

  • Systemowe wózki widłowe VNA do pracy w wąskich alejkach serii STILL MX-X w wykonaniu przeciwwybuchowym i z ogrzewaną kabiną

 

Nasz magazyn jest certyfikowany pod kątem obsługi szczególnie niebezpiecznych substancji zgodnie z prawem federalnym. Jako że opary składowanych tu rozpuszczalników mogą w przypadku wycieku dawać w połączeniu z tlenem mieszankę wybuchową, zagrożone obszary zostały zakwalifikowane jako strefa wybuchu – mówi Hubert Kubitza, cargo logistics manager w Chemion Logistik. – Na wypadek wycieku składowanych substancji magazyn został wyposażony w odpowiednie zbiorniki. Z myślą o zapobieganiu gromadzenia się potencjalnie niebezpiecznych oparów, zastosowano w nim otwartą strukturę bez przedniej i tylnej ściany – dodaje. Co więcej, ze względów bezpieczeństwa ładunki obsługiwane są przez wózki widłowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zgodnie z regulacjami dyrektywy ATEX 2014/34/EU mówiącej o wymaganiach względem wyposażenia stosowanego w strefach zagrożonych wybuchem, nie mogą znajdować się w nich żadne źródła iskrzenia a maksymalna temperatura powierzchni pojazdów musi być niższa niż temperatura zapłonu występującej w obiekcie mieszaniny gazów. Dlatego też w Chemion zastosowanie znalazły wózki systemowe do pracy w wąskich alejkach serii STILL MX-X w wykonaniu przeciwwybuchowym kategorii 3G i w 4. klasie temperatury. Oznacza to, że konstrukcja wózków została zoptymalizowana pod kątem minimalizowania wypromieniowanej temperatury – tak, by nie przekraczała ona 135 stopni Celsjusza. Dodatkowo, operator jest na bieżąco informowany o temperaturze powierzchni pojazdu. Co więcej, wszystkie komponenty wózka, które mogą wytworzyć iskrę, generować ładunek elektrostatyczny czy napięcie, są szczelnie zamknięte lub pokryte zapobiegającymi tego typu zdarzeniom materiałami.

Efekty wdrożenia i wynikające z niego korzyści

  • Zgodność wyposażenia z normami dla stref zagrożonych wybuchem

  • Bezpieczeństwo i ergonomia pracy

 

Zastosowane w Chemion Logistik systemowe wózki widłowe VNA wyposażono w komplet akcesoriów minimalizujących ryzyko zapłonu i wybuchu w zagrożonych nim strefach. Wdrożono w nich także szereg rozwiązań gwarantujących ergonomię pracy – od systemu ogrzewania i wentylacji kabiny, przez panoramiczne okna, oświetlenie LED i system asysty optymalizujący prędkość jazdy w zależności od masy ładunku. W efekcie – choć w przewożonych w zakładzie Leverkusen beczkach, big bagach i na paletach znajdują się potencjalnie niebezpieczne substancje – ich transport jest ergonomiczny a ryzyko wypadku minimalne.

Oznaczenia kategorii wykonania przeciwwybuchowego (3G) wózka systemowego STILL MX-X

Prezentacja standardowego wózka systemowego VNA serii MX-X

Polecane artykuły

VNA: Wózki do pracy w wąskich alejkach

Podzielone wąskimi alejkami regały wysokiego składowania to drapacze chmur gospodarki magazynowej, jak nic innego maksymalizujące wykorzystanie powierzchni.

ATM: przeciwwybuchowe wózki czołowe

W przedsiębiorstwach ze strefami zagrożonymi wybuchem przepisy wymuszają zastosowanie rozwiązań wykluczających iskrzenie, przegrzewanie i zapłon.