Trail Maps – przełom w automatyzacji?

Wyposażony w funkcję lokalizacji automatyczny wózek do kompletacji STILL OPX iGo neo.

Na skróty:

  • Do najważniejszych barier wdrażania automatyzacji w magazynach należą wysokie koszty inwestycji i niedobory specjalistycznej wiedzy w organizacjach pracujących na tego typu obiektach.

  • W ramach projektu IIL pracowano nad rozwiązaniami pozwalającymi przenieść ciężar części przygotowań do wdrożenia automatyzacji na automatyczne wózki widłowe wyposażone w narzędzia mapowania przestrzeni przemysłowej.
  • W toku realizacji projektu kooperacyjny wózek do kompletacji STILL OPX iGo neo zyskał funkcjonalność samodzielnego odnajdywania się w przestrzeni (nie tylko w odniesieniu do pickera) oraz jazdy autonomicznej.
  • Szerokie zastosowanie opracowanego w ramach projektu systemu RAIL może przyczynić się do obniżenia progu wejścia w automatyzację magazynów.

 

Zakończył się projekt dążący do stworzenia technologicznych ram dla rozwoju automatycznych systemów lokalizacji wózków przemysłowych. Wiele wskazuje na to, że stworzone rozwiązanie pomoże przezwyciężyć bariery rozwoju automatyzacji.

Jak wynika z opracowanego przez EFT globalnego raportu „The 2018 Chain Supply Chain Study”, najistotniejszymi barierami dla wdrożenia rozwiązań automatyzacyjnych w magazynach są w oczach respondentów wysokie koszty oraz niewystarczający stan wiedzy, jak zabrać się za realizację tego rodzaju projektów. Technologia mapowania tras automatycznych wózków AGV ma przyczynić się do upowszechnienia automatyzacji transportu wewnętrznego dzięki uproszczeniu przygotowań do jej wdrożenia i zmniejszeniu koniecznych nakładów inwestycyjnych. W latach 2018-2021 w ramach grantu IIL nad jej rozwojem pracowała wraz z partnerami firma STILL.


Funkcja Trail Maps została pilotażowo wdrożona w automatycznych wózkach do kompletacji STILL OPX iGo neo.

Rynkowe tło rozwoju mapowania tras dla wózków automatycznych AGV

Środki na projekt IIL zostały przyznane w ostatnim kwartale 2017 roku z unijnych funduszy rozwoju regionalnego administrowanych przez miasto Hamburg. Celem działania było wypracowanie na rzecz przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie wiodącej pozycji na rynku technologii lokalizacji wózków AGV w przestrzeniach przemysłowych. Badania i rozwój realizowane wspólnie przez hamburską politechnikę, produkującą czujniki firmę Pepperl+Fuchs i wiodącego w tym projekcie dostawcę automatycznych wózków widłowych – STILL GmbH miały być przykładem transferu know-how pomiędzy nauką i biznesem. Jako bezpośredni, namacalny efekt projektu wyznaczono stworzenie technologicznych ram do dalszego rozwoju systemów lokalizacji dla automatyzacji transportu wewnętrznego. Można domyślać się, że grant przyznano ze świadomością potencjału rynkowego tego rodzaju rozwiązań. Według raportu EFT za okres, w którym opiniowano projekt, niemal

połowa ankietowanych firm nie korzystała wówczas w swoich łańcuchach dostaw ze sztucznej inteligencji ani rozwiązań z obszaru robotyki dla magazynów. Jako przyczynę tego stanu rzeczy respondenci podawali przede wszystkim i wysoki koszt automatyzacji (48 proc. wskazań), niekorzystne wnioski płynące z kalkulacji ROI (40 proc. wskazań) oraz brak wiedzy o tym, od czego zacząć modernizację transportu wewnętrznego w oparciu o rozwiązania automatyzacyjne (35 proc. wskazań). Nietrudno na podstawie tych danych dojść do wniosku, że aby upowszechniała się automatyzacja transportu wewnętrznego, należy doprowadzić do obniżenia koniecznych nakładów inwestycyjnych oraz uproszczenia procesu wdrożenia. Odpowiedzią na te postulaty ma być opracowany w ramach projektu badawczego IIL system RAIL (ang. Reference Architecture for Indoor Localisation – czyli architektura referencyjna do lokalizacji wewnątrz budynków).


RAIL, czyli jak nauczyć wózki automatyczne samodzielnego wyznaczania tras

Punktem wyjścia do opracowania w ramach projektu IIL systemu samodzielnego mapowania przestrzeni i ustalania tras stała się technologia laserowych skanerów nawigacyjnych wykorzystywana w serii kooperacyjnych robotów kompletacyjnych STILL iGo neo. Z jej zastosowaniem automatyczne wózki widłowe były w stanie przejmować od pickera obsługę krótkich tras między miejscami paletowymi, z których pobierano kolejne ładunki. System pozwalał samobieżnym pojazdom zachować bezpieczny dystans od regałów, ustawiać się w preferowanej przez operatora pozycji oraz omijać przeszkody i unikać kolizji z innymi uczestnikami ruchu. W ramach projektu poszerzono zakres ich możliwości o mapowanie

przestrzeni magazynu i przemieszczanie się niezależnie od operatora. Dzięki wyposażeniu w funkcję „Trail Maps” automatyczny wózek do kompletacji STILL OPX iGo neo zyskał możliwość swobodnego przełączania się pomiędzy trybem autonomicznej jazdy i automatycznego wsparcia pickera. W efekcie pojazd jest w stanie samodzielnie odnaleźć operatora i podjechać do niego z gotową do załadunku paletą. Po skompletowaniu zamówienia przez pickera wózek AGV na powrót może przejść w tryb pracy autonomicznej i przewieźć ładunek do stacji transferowej. W tym czasie operator może rozpocząć kompletację kolejnego zamówienia.

Czas na weryfikację potencjału RAIL dla upowszechnienia wózków automatycznych

Technologia RAIL została opracowana z myślą o obniżeniu progu wejścia w automatyzację procesów transportu wewnętrznego. Na tym etapie wszystko wskazuje na to, że można będzie dzięki niej zmniejszyć nakład pracy na niezbędne do wdrożenia działania przygotowawcze. Mapy obiektu i trasy będą powstawać samoczynnie w pamięci wózków, co niesie potencjał zastosowania wózków automatycznych w bardziej zmiennych niż dotychczas warunkach. Jeśli rozwiązanie się przyjmie, automatyzacja w

intralogistyce stanie się bardziej dostępna, prostsza i tańsza. Czy „Trail Maps” będą stanowić przełom w upowszechnieniu wózków autonomicznych i pozwolą przezwyciężyć najważniejsze bariery rozwoju automatyzacji? Wizja ta jest bez wątpienia atrakcyjna. Zanim jednak poznamy odpowiedź na to pytanie, wyposażone w technologię RAIL wózki przejdą proces pilotażowych wdrożeń i zbierania informacji zwrotnej od klientów.