SSDD (Same Day Delivery)

SDD, Same Day Delivery – anglojęzyczne sformułowanie tłumaczone jako „dostawa tego samego dnia”. Stanowiąca jeden z elementów przewagi konkurencyjnej w e-commerce usługa, w ramach której produkt dostarczany jest odbiorcy w kilka godzin po tym, gdy złożył zamówienie w sklepie internetowym.

Same Day Delivery wymaga doskonałej integracji systemów informatycznych z logistyką wewnętrzną i pracą dostawców ostatniej mili. Nieodzowne są tu: sprawne oprogramowanie klasy ERP i systemy zarządzania przepływem materiałów, skuteczne i szybkie przekazywanie informacji pomiędzy organizacjami i sprawdzeni partnerzy odpowiadający za dostarczenie przesyłki do klienta ostatecznego. Z początkiem 2021 r. usługa ta była dostępna przede wszystkim w największych miastach naszego kraju w wybranych branżach, m.in.: obuwniczej, spożywczej i w wiodących marketplace’ach. Jej upowszechnienie w przyszłości jest możliwe w kontekście poszukiwania przewag konkurencyjnych przez graczy dynamicznie rosnącego rynku e-commerce.


SEU, Smart Energy Unit (jednostka inteligentnego zarządzania energią i ładowaniem baterii)

całościowe, inteligentne rozwiązanie kwestii uzupełniania baterii trakcyjnych elektrycznych wózków widłowych. System łączy funkcjonujące w zakładzie stacje ładowania i zapobiega przekroczeniu zadanego poziomu poboru mocy, czy to poprzez ograniczenie używanej jednocześnie energii, czy to rozplanowując ładowanie poszczególnych baterii w ciągu doby (w tym biorąc pod uwagę pozostałe pobory energetyczne przedsiębiorstwa oraz godziny, w których obowiązują preferencyjne stawki za energię elektryczną).

Systemy zarządzania ładowaniem akumulatorów stanowią odpowiedź na sytuację zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną w związku ze wzrostem popularności zasilanych nią wózków widłowych przy jednoczesnym wzroście cen energii i opłat za nadmierne pobory mocy. Rozwiązania klasy Smart Energy Unit pozwalają skutecznie zarządzać procesem ładowania baterii trakcyjnych poprzez:

  • definiowanie przedziałów czasowych uzupełniania baterii,
  • ustalanie limitów mocy
  • i kolejkowanie ładowania wózków.

Świadome zarządzanie cyklami ładowania zwiększa dostępność floty i pomaga obniżyć koszty energii elektrycznejSLAM

SLAM (Simultaneous localization and mapping) – jednoczesna lokalizacja i mapowanie: kategoria zagadnień obliczeniowych, w ramach której jednocześnie realizowane są zadania związane z

lokalizacją urządzenia oraz tworzenia cyfrowej mapy jego otoczenia. Algorytmy SLAM korzystają ze zróżnicowanych technologii oraz są stosowane w pojazdach i urządzeniach wielu rodzajów.

Dzięki zastosowaniu nawigacji SLAM pojazdy AGV i AMR – zarówno wózki w technologii STILL iGo systems , jak i autonomiczne roboty mobilne serii STILL ACH i AXH – są w stanie przemieszczać się na podstawie danych z otoczenia, bez konieczności montażu dodatkowej infrastruktury nawigacyjnej. Do przekazywania informacji pomiędzy urządzeniami niezbędna jest łączność radiowa, oparta najczęściej o bezprzewodową sieć w standardzie WiFi.

Przykładowymi obszarami zastosowania algorytmów SLAM są: samojezdne pojazdy ruchu drogowego, bezzałogowe statki powietrzne, autonomiczne łodzie podwodne, łaziki planetarne, pojazdy klasy AGV i AMR , odkurzacze samobieżne, a nawet miniaturowe aparaty diagnostyczne wprowadzane przez lekarzy do ludzkich organizmów. Urządzenia, w których stosowane są algorytmy SLAM, mogą korzystać do rozpoznawania swojego otoczenia z różnego rodzaju sensorów, m.in.:

  • kamer,
  • aserowych skanerów 2D i 3D,
  • sonarów,
  • radarów
  • czy wifi.

Możliwe jest także tworzenie trójwymiarowych map otoczenia jako sum danych uzyskiwanych z wielu współpracujących ze sobą urządzeń. Firma STILL GmbH wraz z partnerami rozwija tego rodzaju technologię wraz z koordynującą jej pracę sztuczną inteligencją w ramach projektu ARIBIC: Artificial Intelligence-Based Indoor Cartography  (Oparta na Sztucznej Inteligencji Kartografia Wnętrz).


Sustainability

termin tłumaczony najczęściej jako zrównoważony rozwój, to jeden z najważniejszych trendów ostatnich lat m.in. w ekonomii i polityce. Definiujemy termin z perspektywy transportu wewnętrznego i logistyki.

Termin „sustainability” został utworzony od czasownika „sustain”, oznaczającego „umożliwić lub spowodować, że coś trwa przez określony czas”, „utrzymać lub zachować przy życiu”. W kontekście zmian klimatycznych oraz skończoności zasobów Ziemi „sustainability” interpretuje się jako zdolność do trwałego współistnienia biosfery naszej planety oraz cywilizacji człowieka. Z perspektywy ciągłości pokoleń termin - tłumaczony najczęściej na język polski jako „zrównoważony rozwój” – rozumiany jest za Raportem Brundtlanda jako możliwość „zaspokojenia potrzeb

obecnego pokolenia bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb”. W typowym podejściu do sustainability zwraca się uwagę przede wszystkim na kwestie: ekonomiczne, socjologiczne i środowiskowe. W związku z rosnącą presją na troskę o środowisko naturalne coraz częściej z sustainability utożsamiane są zagadnienia ekologii. Raportowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i certyfikacja spółek i projektów pod tym kątem staje się dziś standardem w większości dużych przedsiębiorstw – także w logistyce, magazynowaniu i przemyśle.


Rysunek 1: Jednym ze sposobów dawania przez przedsiębiorstwa wyrazu ich dbałości o kwestie zrównoważonego rozwoju jest dobrowolne poddawanie się procesom audytu i certyfikacji pod kątem spójności ich działań z międzynarodowymi standardami sustainability. Przykładem badania firm pod tym względem jest metodologia EcoVadis. W 2021 r. firma STILL uzyskała przyznawany zgodnie z nią certyfikat na poziomie gold, dający jej miejsce w gronie 5 proc. firm dbających o zrównoważony rozwój w największym stopniu.

W rozważaniach na temat sustainability w logistyce i przemyśle na pierwszy plan wychodzą dziś kwestie śladu środowiskowego, jak m.in.: minimalizacja emisji CO2 i gazów cieplarnianych w transporcie, korzystanie z zielonych źródeł energii i minimalizowanie zużycia jej oraz wody w obiektach magazynowych i zakładach produkcyjnych czy ograniczanie ilości odpadów

i recykling. Przykładowymi działaniami w tym duchu jest stosowanie wydajnych energetycznie pojazdów, wykorzystanie fotowoltaiki i energii wiatrowej do – choćby częściowego – zasilania zakładów czy wykorzystanie oprogramowania i metodologii pozwalającego trafnie oszacować ślad węglowy działalności i go minimalizować.


Powiązane artykuły: