E


EAN (European Article Number)

EAN – skrót od angielskiego zwrotu European Article Number, oznaczającego „Europejski Kod Towarowy”. Powszechnie używa się go do znakowania opakowań jednostkowych i zbiorczych w gospodarce magazynowej, transporcie i handlu w Europie i Japonii (pod nazwą JAN).

Kod ma charakter ciągu liczb podzielonych moduły o określonym znaczeniu. W przypadku wariantu EAN-13 przy oznaczeniu opakowań jednostkowych wyróżnia się cztery grupy:

  • 3-cyfrowy prefiks stanowiący oznaczenie krajowego oddziału globalnej organizacji GS1, w którym został zarejestrowany dany produkt;
  • przyznawany przez GS1, mający od 1 do 9 cyfr numer producenta;
  • nadawany przez producenta z dostępnej puli kod produktu, którego długość zależna jest od liczby cyfr w numerze producenta;
  • cyfra kontrolna.

Dodatkowo, każdej cyfrze przyporządkowany jest symbol graficzny stanowiący umowną sekwencję dwóch białych i czarnych pasków różnej szerokości. W związku ze standaryzacją wymiaru każdego ze składających się na nie modułów, szerokość typowego kodu jest stała i wynosi 37,29 mm. Na potrzeby mniejszych produktów opracowano system kodowania EAN-8. Standaryzacją i rejestracją kodów EAN zajmuje się organizacja o nazwie GS1.


ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP – skrót od angielskiego Enterprise Resource Planning oznaczającego „planowanie zasobów przedsiębiorstwa” używanego najczęściej do opisu systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania firmą przez gromadzenie danych i ich obróbce.

Oprogramowanie ERP tworzy środowisko kompleksowo wpierające analizę informacji z takich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa jak m.in. finanse, magazyn, marketing, produkcja, serwis, sprzedaż, środki trwałe, zakupy i zapasy. Może składać się z wielu modułów działających w ramach jednego systemu lub integrować odrębne rozwiązania klas CRM, DRP, WMS itp. Współcześnie działają zazwyczaj online w formie dostępnych administratorom rozwiązań przeglądarkowych.

Hasła powiązane:


EU5

„Rozporządzenie w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach” reguluje procedury homologacji silników w UE i ustala dopuszczalne wartości emisji CO, HC + NOx oraz cząstek stałych. Przykładowo, dla silnika maszyny mobilnej zmiennej prędkości o mocy w zakresie 37 – 56 kW (takiej jak na przykład RX 70 30) wynoszą one odpowiednio: 5; 4,7; 0,015 g/kWh.